ČE ŠE VEDNO MISLITE, DA GRE ZA TEORIJE ZAROT – PREMISLITE ŠE ENKRAT … 🇸🇮

——————– Priloga 1 ——————–

Trenutno veljavni Mednarodni zdravstveni pravilnik (IHR) – 2005

3. člen
1. Izvajanje teh uredb naj poteka ob polnem spoštovanju dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin oseb.
2. Izvajanje teh predpisov naj se ravna po Ustanovni listini Združenih narodov in Ustavi Svetovne zdravstvene organizacije.
3. Izvajanje teh uredb naj sledi cilju njihove splošne uporabe za zaščito vseh ljudi na svetu pred mednarodnim širjenjem bolezni.
4. Države imajo v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov in načeli mednarodnega prava suvereno pravico sprejemati in izvajati zakonodajo v skladu s svojo zdravstveno politiko. Pri tem morajo spoštovati namen teh uredb.

===========================================================

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Številka: 181-15/2020/2232
Ljubljana, 7.9. 2020
ZADEVA: Implementacija Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHR) – odgovor na vprašanje Varuha človekovih pravic RS“… V zvezi s pisnim vprašanjem Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o implementaciji Mednarodnega zdravstvenega pravilnika Vlada Republike Slovenije podaja naslednji odgovor.
Mednarodni zdravstveni pravilnik (v nadaljnjem besedilu: MZP) predstavlja sporazum med 196 državami članicami Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljnjem besedilu: SZO), da sodelujejo pri zagotavljanju globalne zdravstvene varnosti na področju bioloških, kemičnih, nuklearnih in neznanih nevarnosti za zdravje ljudi. Med biološke nevarnosti spadajo tudi nalezljive bolezni.

MZP je bil spret na 58. Generalni skupščini SZO leta 2005. Rok za zavrnitev ali omejitev tega pravilnika ali njegove spremembe je bil 18 mesecev od dne, ko je generalni direktor SZO dobil uradno obvestilo, da je Generalna skupščina SZO sprejela omenjeni pravilnik. Zavrnitev ali pridržek, prejet po tem obdobju, se ni upošteval.

V skladu z 21. členom Ustave SZO je Generalna skupščina SZO pristojna za sprejem pravil, ki urejajo sanitarne oziroma zdravstvene zahteve, karanteno in druge ukrepe ter postopke za preprečevanje mednarodnega širjenja bolezni. V skladu z 22. členom Ustave SZO začnejo tovrstna pravila veljati za vse države članice SZO po objavi, potem ko jih je sprejela Generalna skupščina SZO, razen v primeru, če država članica generalnega direktorja v skladu s postopki in roki, določenimi v objavi, obvesti o odklonitvi pravil ali pridržku k tem.

Republika Slovenija uradno ni obvestila generalnega direktorja SZO o zavrnitvi MZP, zato je omenjeni dokument od leta 2007 pravno zavezujoč tudi za Republiko Slovenijo kot polnopravno državo članico SZO, saj ratifikacija MZP za države članice SZO ni obvezujoča.

sporazúm -a m (ȗ) – dejstvo, da se z dogovarjanjem pride do medsebojnega razumevanja, sodelovanja
(Vir: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=sporazum&hs=1)
Torej dogovor, sodelovanje – ne pa ukaz / izvržba
MZP države zavezuje k zagotavljanju zmogljivosti za odkrivanje, ocenjevanje, odzivanje in poročanje o dogodkih, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. SZO države podpira in jim pomaga pri  izgradnji zmogljivosti in koordinira odziv na globalni ravni. MZP določa tudi obveznost izvajanja ukrepov v pristaniščih, na letališčih in na zemeljskih prehodih, da se omeji širjenje zdravstvenih tveganj na sosednje države in prepreči tvegana potovanja in trgovinske omejitve, s ciljem, da se motnje v prometu in trgovini zmanjšajo na minimum. Vsaka država podpisnica MZP je dolžna poročati o vseh dogodkih ali tveganjih biološkega, kemijskega ali nuklearnega izvora, ki ima lahko mednarodni vpliv in pomeni grožnjo za javno zdravje v mednarodnem prostoru. Države morajo v ta namen vzpostaviti nacionalno kontaktno točko (NKT), ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.Republika Slovenija izpolnjuje zaveze MZP s področno zakonodajo in dokumenti na področju bioloških, kemičnih in nuklearnih tveganj. Za področje nalezljivih bolezni je to Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) , Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh št. 84200-1/2016/5 z dne 11. 2. 2016 in drugi državni načrti zaščite in reševanja, Načrt pripravljenosti na pandemijo gripe v zdravstvu 8dostopen na povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/nalezljive-bolezni/Nacrt-pripravljenosti-na-pandemijo-gripe-na-podrocju-zdravstva.pdf.) Nacionalna kontraktna točka je vzpostavljena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, določene so tudi vstopne točke v pristanišču in na letališču. Vzpostavljena je stalna pripravljenost za zaznavanje in ukrepanje ob dogodkih, ki pomenijo resno grožnjo za zdravje ljudi. zavezováti -újem nedov. (á ȗ) – … 2. z izjavo, predpisom delati koga dolžnega kaj storiti, delati
(Vir: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=zavezovati)Nekdo bi, celo, povedal, da je to nasprotno od sporazuma …
Junija 2017 je SZO izvedla celovito presojo in ocenjevanje izvajanja MZP v Sloveniji. Deset članska delegacija strokovnjakov SZO je teden dni preverjala, kako Republika Slovenija izpolnjuje določila MZP. Strokovnjaki SZO so ocenjevali 19 vsebinskih področij po vnaprej pripravljeni metodologiji, in sicer področje zakonodaje, načrtovanja in financiranja; usklajevanja in komuniciranja; obvladovanja protimikrobne odpornosti; varnosti hrane; biološke varnosti in biološke zaščite; cepljenja; nacionalnega sistema laboratorijev; spremljanja v realnem času; poročanja; razvoja kadrov; pripravljenosti; ukrepanja ob dogodkih, ki predstavljajo nevarnost za zdravje prebivalstva; povezovanja organov javnega zdravja in zaščite in reševanja varnosti; zdravstvenih protiukrepov in razporejanja osebja; komuniciranja tveganj; vstopnih mest v državo; izrednih  dogodkov, povezanih z izpustom kemikalij; izrednih dogodkov, povezanih s sevanjem.Skupna zunanja ocena misije SZO je v poročilu, ki je dostopno na spletni strani https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259457/WHO-WHE-CPI-REP-2017.32-eng.pdf?sequence=1, in sicer je podana ocena, da ima Republika Slovenija dobro razvit sistem javnega zdravja, ki je povezan z zdravstvenim sistemom in na številne načine usklajen z nacionalnimi načrti za pripravljenost na ukrepanje ob izrednih dogodkih (državni načrti zaščite in reševanja). Preprečevanje izrednih dogodkov na področju javnega zdravja, ki pomenijo nevarnost za zdravje ljudi, pripravljenost in ukrepanje je urejeno z zakonodajo in strateškimi dokumenti. Kljub močni splošni strukturi za upravljanje izrednih dogodkov in dobremu delovanju številnih sistemov, bi se lahko vsakodnevne dejavnosti in ukrepi za odzivanje ob izrednih dogodkih okrepili tako, da bi se v celoti izkoristil pristop, ki upošteva vse nevarnosti za zdravje prebivalstva, ob tem pa bi se bolje uskladili načrti in postopki različnih ministrstev s celovito komunikacijo in strategijo »eno zdravje«. Dejavnosti laboratorijske diagnostike za spremljanja bolezni ljudi in živali so dovršene in dostopne po vsej državi, vendar bi se s povečanim medsektorskim usklajevanjem in uporabo sodobnih elektronskih platform za zbiranje in analizo podatkov, pravočasnost in popolnost ter odkrivanje izbruhov nalezljivih bolezni lahko izboljšali. Humano medicino in veterinarstvo povezujejo številne močne povezave; nekatere izmed njih zahteva zakonodaja, druge pa so nastale kot posledica dobrih praks. A kljub temu še vedno obstajajo številna področja, ki bi jih bilo mogoče izboljšati. To so močnejše usklajevanje programov spremljanja zoonoz, vključno z namerno izmenjavo človeških in živalskih vzorcev ter usklajeni programi za obvladovanje protimikrobne odpornosti ter zagotavljanje biološke varnosti in biološke zaščite med laboratoriji.

Uporaba materialnih sredstev in človeških virov za zaščito javnega zdravja je na splošno zelo učinkovita. Kljub temu je treba pozornost usklajeno usmeriti v ocenjevanje zdajšnjega stanja delovne sile na področju javnega zdravja in določiti mehanizme za zagotavljanje zadostnega števila strokovnih delavcev na tem področju, da se zadosti potrebam Republike Slovenije. Posebno priporočilo je, da se v okviru Ministrstva za zdravje ustanovi stalna organizacijska enota, ki bo odgovorna izključno za politiko in načrtovanje na področju zdravstvene varnosti in bo sodelovala z Vlado Republike Slovenije pred in med morebitnim izrednim dogodkom, ki bi pomenil nevarnost za zdravje prebivalcev.

V zvez z izpolnjevanjem 3. člena MZP pojasnjujemo, da je v Republiki Sloveniji področna zakonodaja v skladu z Ustavo Republike Slovenije, ki zapoveduje varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovenija poleg tega spoštuje tudi mednarodne pogodbe s področja varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Ocena SZO je pokazala, da je Republika Slovenija dobro pripravljena na obvladovanje nevarnosti za zdravje ljudi. Pokazala pa je tudi določene pomanjkljivosti in izzive za izboljšanje tega področja. Te se kažejo predvsem v kadrovski podhranjenosti na področju javnega zdravja, potrebi po učinkovitejšem in bolj usklajenem povezovanju posameznih nacionalnih in mednarodnih sistemov hitrega zaznavanja in obveščanja ter ustanovitev organizacijske enote na Ministrstvu za zdravje, ki bi bila odgovorna predvsem za usklajen odziv na grožnje za zdravje ljudi, za politiko in načrtovanje na področju zdravstvene varnosti (npr. Enota za krizno upravljanje in vodenje).

Vzpostavljen sistem na področju nalezljivih bolezni, ki ga je ocenila SZO, je omogočil, da je Republika Slovenija ustrezno in uspešno zajezila širjenje COVID-19 med epidemijo v Sloveniji in ga obvladuje tudi v naslednjih fazah globalne pandemije.”

===========================================================

Torej:
– ljudstvo izvoli svoje predstavnike v vlado lastne države, ki naj bi bila država vseh državljank in državljanov
– potem pride določeno število oseb, ki jih noben državljan ne pozna, kaj šele, da jih je volil, in oni ocenjujejo ali uradno izvoljeni predstavniki ljudstva delajo po pravilih (čigavih?)
– omenjena skupina oseb poda svoje mnenje/oceno in bi bilo zanimivo, če ocena ne bi bila pozitivna, ali bi kdo od izvoljenih predstavnikov ljudstva sploh obvestil državljanke in državljane, da je treba nekaj narediti/spremeniti zaradi mnenja nekaterih oseb, ki nimajo nobene veze s to državo kaj šele z njenim ljudstvomKakšen zlobnež bi, celo, pomislil, da so državljani in državljanke skupaj z izvoljenimi predstavniki v vladi tukaj, da poslušno izvajajo naloge in delajo po pravilih nekaterih oseb za katere nobeden od njih ne ve kdo so.

Vir dokumenta:
.pdf: http://84.39.218.201/MANDAT20/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/357d449acb8ce6ddc12585de001f0c8e/$FILE/impIHR_P1-koncni_P.pdf
.doc: http://84.39.218.201/MANDAT20/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/357d449acb8ce6ddc12585de001f0c8e/$FILE/impIHR_P1-koncni.doc

Mogoče bo komu koristno (KAZENSKI ZAKONIK_2022-01-2603-2008-01-2296-npb11
vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050):


———————————————————————————

——————– Priloga 2 ——————–

KAR SE NJIH TIČE, LJUDEM (NAM) DOSTOJANSTVO, TEMELJNE SVOBOŠČINE, ČLOVEKOVE PRAVICE … NISO POTREBNI!

Skratka, SZO, organizacija, katere članov NE IZBIRAJO in za njih NE GLASUJEJO prebivalci katere koli države na svetu (na kratko, ljudi se ne sprašuje), je ugotovila (verjetno na pobudo svojih glavnih donatorjev (financerjev kot je Fondacija Bill & Melinda Gates) ki imajo, spet, svoje sponzorje/mentorje/lastnike/…), da so človekovo dostojanstvo, človekove pravice in človekove svoboščine, prepreka pri izvajanju začrtanih planov in da jih treba odstraniti ter zgolj sodelovati (dajati jim naloge) z vladami držav članic (ki so “demokratično” izbrane s strani ljudstva in zakaj naj se ljudi sploh še kaj sprašuje).

Ti vloženi amandmaji na Mednarodni zdravstveni pravilnik (IHR) nadaljujejo z ukinjanjem spoštovanja vašega (našega) dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. ZDAJ je čas, da se sprejmejo ukrepi, da se to ustavi.

Predlagane spremembe prvega načela v 3. členu Mednarodnega zdravstvenega pravilnika povedo praktično vse. Če bodo sprejete, bodo izbrisali naslednje besedilo:

„s polnim spoštovanjem dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznika

Spodaj je posnetek zaslona predlaganega amandmaja:


3. člen bi se glasil:
Izvajanje teh predpisov bo temeljilo na načelih pravičnosti, vključevanja, koherentnosti in v skladu z njihovimi skupnimi, a diferenciranimi odgovornostmi držav članic, ob upoštevanju njihovega socialnega in gospodarskega razvoja.”

Komentar slike: “Predlog za spremembo Mednarodnega zdravstvenega pravilnika z dobesedno odpravo spoštovanja človekovega dostojanstva, človekovih pravic in osebnih svoboščin v zameno za ‘pravičnost’ (denar) je tako osupljivo zloben, da se mi je kar povesila čeljust, ko sem prvič prebral predlagane spremembe 3. člena.

To je pravzaprav prikriti blagoslov, ki naj bi služil temu, da se vsi prebudijo pred nevarnostmi, ki jih predstavljajo ti psihopati.

– James Roguski StopTheAmendments.com #StopTheAmendments”

Vir: https://open.substack.com/pub/jamesroguski/p/the-proposed-amendments-to-the-international?utm_campaign=post&utm_medium=web

Trenutni pravilnik (2005): Current_IHR
Predlog amandmajev: WGIHR_Compilation-en_amendments

Zanimivo je prebrati tudi predloge amandmajev nekaterih članic SZO iz dokumenta v katerem so predlogi držav članic. Tu jih je nekaj za ponazoritev::

Češka v imenu EU
(27. str)
Uporaba teh predpisov bo uvedena s ciljem njihove univerzalne uporabe za zaščito vseh ljudi na svetu pred mednarodnim širjenjem bolezni. Pri izvajanju teh predpisov bi morale strani in WHO biti previdni, zlasti ko imajo opravka z neznanimi patogeni.

(36. str)
Cilj predlagane spremembe je uvedba previdnostnega pristopa k mednarodnim zdravstvenim predpisom (IHR), tako da se SZO in državam članicam omogoči, da izdajo in izvajajo previdnostne ukrepe, kadar znanstvenih dokazov o pojavu in verjetnem patogenu z visokim tveganjem ni ali so negotovi. Takšne previdnostne ukrepe je treba uporabiti v skladu z drugimi določbami IHR, zlasti členoma 2 in 43 IHR.

In zdaj bi lahko kakšen zlonamernež pomislil, da je nekdo v Evropi (ki je naša edina opcija) hotel reči: “Ko moji znanstveniki znanstveno dokažejo, da je premalo znanstvenih dokazov za obstoj možnosti, da se verjetno lahko pojavi nek visoko rizičen patogen (npr. zaradi prenaseljenosti, nespoštovanja naših dobronamernih predlogov (odredb) s strani neposlušnih državljanov, zaradi klimatskih sprememb katere koli vrste, zaradi z ničemer izzvanih naravnih katastrof itd.), potem jaz, enostavno, moram razglasiti izredno stanje in to iz previdnosti in vse to zaradi skrbi za dobro počutje mojih ljudi, zaradi česar ponoči ne morem spati.” Tudi bi lahko postavil vprašanje kdo je v imenu Slovenije (torej, državljank in državljanov Slovenije) dal pooblastilo Češki, da predlaga omenjene spremembe.

Indija
(58. str)
“Član 3.
3. člen
Izvajanje teh predpisov bo temeljilo na načelih pravičnosti, vključevanja, koherentnosti in v skladu z njihovimi skupnimi, a diferenciranimi odgovornostmi držav članic ob upoštevanju njihovega socialnega in gospodarskega razvoja.« (torej to besedilo je besedo za besedo vstavljeno v predlagano spremembo 3. člena) Obrazložitev: Enakost, vključenost in skladnost so osrednja načela predlagane globalne zdravstvene arhitekture.

Malezija k predlogom Rusije
(125. str)
1. Vsaka država članica imenuje ali ustanovi organ z vlogo nacionalne kontaktne točke za IHR in organe, ki so v njeni pristojnosti odgovorni za izvajanje zdravstvenih ukrepov v skladu s temi predpisi.
Malezija želi ohraniti izvirno besedilo v 1. odstavku 4. člena.
Takole: “Vsaka država članica določi ali ustanovi nacionalno kontaktno točko za IHR in organe, ki so v njeni pristojnosti odgovorni za izvajanje zdravstvenih ukrepov v skladu s temi uredbami.”

Skratka, za Malezijo ni isto, če država vzpostavi samo nacionalno kontaktno točko ali če se za to funkcijo oblikuje organ (ki bi imel verjetno veliko pristojnosti v zvezi s kontaktno točko in oni, očitno, tega nočejo).

NOVO (1bis), Države članice bodo sprejele ali prilagodile svojo zakonodajo, da bi nacionalnim kontaktnim točkam za IHR zagotovile pooblastila in vire za opravljanje svoje funkcije, jasno definirale naloge in funkcije subjeka z vlogo Nacionalne kontaktne točke za IHR v izvajanju obveznosti iz tega pravilnika.
Poleg tega se Malezija strinja s predlaganim odstavkom Novo (1bis) na naslednji način: – “Države članice lahko sprejmejo ali prilagodijo svojo zakonodajo, da bi nacionalnim kontaktnim točkam za IHR dale pooblastila in sredstva za opravljanje njihovih nalog, pri tem pa jasno opredelijo naloge in funkcije subjektov z vlogo nacionalne kontaktne točke za IHR pri izvajanju obveznosti iz tega pravilnika”.
Malezija torej zelo dobro razume razliko med “… Države članice sprejmejo ali prilagodijo svojo zakonodajo…” in “… Države članice lahko sprejmejo ali prilagodijo svojo zakonodajo…” – (kako ena beseda spremeni pomen)

Republika Koreja (Južna Koreja)
(159. strana)

Uredba o zaščiti človekovih pravic

Trenutni IHR predpisuje, da morajo biti zdravstvene informacije, ki se nanašajo na osebne podatke, zaupne in obdelane anonimno, tako kot to zahteva veljavni nacionalni zakon v 45. členu, ker so se  izkazale za učinkovite. V kontekstu epidemioloških raziskav uporabe digitalnih tehnologij, je treba opraviti pregled načinov za dodajanje nove regulative za zaščito človekovih pravic in formuliranje navodil za zbiranje osebnih podatkov.
45. člen (Ravnanje z osebnimi podatki) je prav tako treba dopolniti, lahko pa se obravnava tudi uporaba Sirakuških načel, sprejetih leta 1984.

Ali je mogoče, da samo njih zanimajo človekove pravice!??

——————– Priloga 3 ——————–
Izročitev državljanov v roke SZO infarmacijski industriji, 1. del

Izročitev državljanov v roke SZO infarmacijski industriji, 2. del

Deli naprej ...