Če ne za nas, vsaj za naše otroke – pobudi za spremembo Ustave RS v prid ljudstva 🇸🇮

Vloga 3.a člen

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga za spremembo Ustave Republike Slovenije (3.a člen)

Mag. Mimi Zajc (pobudnica) je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga za spremembo Ustave Republike Slovenije (črtanje 3.a člena). Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Kot prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev je določen četrtek, 1. 9. 2022, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa nedelja, 30. 10. 2022.

3.a člen

Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.

Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.
Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.
V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.“

Vsi, ki imajo kvalificirano digitalno potrdilo lahko podpišejo tukaj:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6029

Če nimate kvalificirano digitalno potrdilo pobudo osebno lahko podpišete na kateri koli Upravni Enoti (podporo lahko oddate le enkrat).

 • Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami
 • Vaše podatke kot so Ime, Priimek, Stalni naslov, poštna št., datum rojstva ter občino morate prepisati dobesedno enako kot je v vašem osebnem dokumentu (osebna izkaznica ali potni list). Pazite, da je vaš stalni naslov v pravilni obliki. Pri naslovu bodite pazljivi, da iz vašega dokumenta prepišete pravilno: Prešernova 25 ali Prešernova ulica 25 ni isto!
 • Obrazec lahko izpolnete doma, vendar morate ta dokument podpisati v prisotnosti zaposlenega na upravni enoti. V nasprotnem podpis ne velja.
 • Na upravni enoti boste potrebovali tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina).
 • Podpis pobude lahko uredi le vsak posameznik. Ne morete nikogar pooblastiti, da stori namesto vas. Podpis lahko oddate v poslovalnem času vsake upravne enote (ne le v času uradnih ur).

ZELO POMEMBNO: Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

Mimi Zajc
Zgornja Dobrava 50
4246 Kamna Gorica

ZELO POMEMBNO: V kolikor obrazca ne bom tudi fizično prejela, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moram za pobudo spremembe 90. člena dostaviti 30.000 podpisov osebno v fizični obliki oz. digitalno v kolikor ste podpisali z digitalnim podpisom.

Vzorec pravilno izpolnjenega obrazca Vzorec_3a
Obrazec (pdf) OBRAZEC podpora-volivca-SLO

POVZETEK

Če smo Slovenci takrat, ko smo se odločali za vstop evropsko skupnost, videli EU kot organizacijo, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države in podobnih načel, se je v zadnjih letih pokazalo, da so ti postulati demokratične, pravne in svobodne skupnosti v razpadanju in da Evropska unija ni skupnost enakopravnih držav, temveč povsem nekaj drugega.
Ta trditev se pokaže kot resnična predvsem v spreminjanju načina delovanja različnih sistemov na svetovni ravni in državni ravni, predvsem na področju zdravstvenega sistema, najbolj očitna pa je zloraba in manipulacija držav območja, ki ga pokriva Evropska unija.

Državljani Republike Slovenije imamo pravico, da se na stanje v lastni državi na podlagi pravice do neposredne demokracije odločimo, ali bomo še podpirali in sodelovali pri ukinjanju človekovih pravic in svoboščin in pri zlorabi represivnih metod režima za obvladovanje prebivalstva.

Volivci imamo možnost, da slovenskemu zakonodajnemu telesu, Državnemu zboru, vladi in vsem oblastnim strukturam, da je nastopil čas, da ugotovimo, da je pogoj iz prvega odstavka 3.a člena zlorabljen. Načel, ki so pogoj za prenos dela suverenosti na mednarodne organizacije, te organizacije ne spoštujejo več.

Zato je čas je, da ponovno odločamo o lastni usodi in o usodi naših otrok, zato je pobuda za črtanje 3.a člena Ustave RS utemeljena in naj o njej odločijo volivci z obliko neposredne demokracije, ki je v naši družbi prispodoba demokratične države. V tej fazi predloga spremembe Ustave RS to pomeni neomejeno pravico izražanja podpore pobudi brez omejitev pri podpisovanju na upravnih enotah.

Naj ponovno dodam, da ima slovenski narod pravico in dolžnost, da zaščiti sebe, svoje otroke, svojo zemljo, zrak in vodo ter celotno domovino na način, ki bo nesporen izraz svobodne volje in suverenosti človeka, državljana in naroda.

PREDNOSTI VRNJENE SUVERENOSTI IN POSLEDIČNO SVOBODE LJUDEM
S črtanjem 3.a člena Ustave RS bo slovenski narod ponovno pridobil pravico do svobodnega in suverenega odločanja o svojem življenju, narodovi volji, ohranjanju in varovanju naravnih virov in izgradnji družbe oziroma skupnosti, ki bo sledila skupno dogovorjenim ciljem prosperitete domovine in države.
Na ta način vrnjena suverenost in svoboda bo slovenskemu narodu pokazala, da nobena žrtev v teh letih ni bila zaman, ker smo enotni v zahtevi po svobodnem in suverenem odločanju o življenju vseh državljanov in prebivalcev Republike Slovenije na temeljenjih pravne, demokratične in socialne države enakopravnih ljudi, ki ustvarjajo prihodnost s sodelovanjem, spoštovanjem in enotnostjo.

Vrnjeni svoboda in suverenost sta temelja sedanjosti in bodočnosti slovenskega naroda in slovenske države.”

Več na https://www.svobodni.si/svobodni-si-podpisite-pobudo-za-crtanje-3a-clena-ustave/

Vloga 90. člen

Podpora volivca pobudi za vložitev Predloga za spremembo Ustave Republike Slovenije (90. člen)

Mag. Mimi Zajc (pobudnica) je na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga za spremembo Ustave Republike Slovenije (sprememba 90. člena). Pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Kot prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev je določen četrtek, 1. 9. 2022, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa nedelja, 30. 10. 2022.

90. člen

(zakonodajni referendum)

»Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev.Referenduma ni dopustno razpisati:
– zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
– zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna,
– zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,
– zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.«

Predlog novega 90. člena (v prid ljudstva) oziroma vrnitev člena v vsebino originalne ustave, sprejete 23. 12. 1991

90. člen
(zakonodajni referendum)

Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid referenduma.

Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč volilcev.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.

Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so glasovali.«

II.

Zakon, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo in vse druge zakone, vezane na ta člen, je treba uskladiti z ustavnim zakonom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.

Vsi, ki imajo kvalificirano digitalno potrdilo lahko podpišejo tukaj:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6045

Če nimate kvalificirano digitalno potrdilo pobudo osebno lahko podpišete na kateri koli Upravni Enoti (podporo lahko oddate le enkrat).

 • Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami
 • Vaše podatke kot so Ime, Priimek, Stalni naslov, poštna št., datum rojstva ter občino morate prepisati dobesedno enako kot je v vašem osebnem dokumentu (osebna izkaznica ali potni list). Pazite, da je vaš stalni naslov v pravilni obliki. Pri naslovu bodite pazljivi, da iz vašega dokumenta prepišete pravilno: Prešernova 25 ali Prešernova ulica 25 ni isto!
 • Obrazec lahko izpolnete doma, vendar morate ta dokument podpisati v prisotnosti zaposlenega na upravni enoti. V nasprotnem podpis ne velja.
 • Na upravni enoti boste potrebovali tudi svojo veljavno javno listino (osebna izkaznica / potni list / vozniško dovoljenje / maloobmejna prepustnica / orožna listina).
 • Podpis pobude lahko uredi le vsak posameznik. Ne morete nikogar pooblastiti, da stori namesto vas. Podpis lahko oddate v poslovalnem času vsake upravne enote (ne le v času uradnih ur).

ZELO POMEMBNO: Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec nam nato pošljite po pošti na naslov:

Mimi Zajc
Zgornja Dobrava 50
4246 Kamna Gorica

ZELO POMEMBNO: V kolikor obrazca ne bom tudi fizično prejela, se vaš glas ne bo štel kot oddan, saj moram za pobudo spremembe 90. člena dostaviti 30.000 podpisov osebno v fizični obliki oz. digitalno v kolikor ste podpisali z digitalnim podpisom.

Vzorec pravilno izpolnjenega obrazca Vzorec_90
Obrazec (pdf) OBRAZEC podpora-volivca-SLO

“Kaj je referendum?

Referendum je ena od oblik neposredne demokracije, v kateri sodelujejo vsi državljani, ki imajo pravico voliti v državni zbor. Glasovanje je tajno in osebno. Glasuje se z glasovnicami, pri čemer morata biti zagotovljeni svoboda odločanja in tajnost glasovanja. Poznamo več vrst referendumov, in sicer:

 • referendum o spremembi ustave (ustavodajni ali konstitutivni),
 • zakonodajni referendum,
 • referendum o mednarodnih povezavah,
 • posvetovalni referendum o vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora.

Informacija spletne strani Državne volilne komisije.

Zakonodajni referendum je dogodek, ko volivke in volivci odločamo, da zakon, ki ga je sprejel Državni zbor ne stopi v veljavo – zakon enostavno ne velja.

Ampak 90. člen Ustave RS je bil spremenjen 2013 in nam dejansko onemogoča izvajanje neposredne demokracije. V tem členu je določeno namreč, da referenduma ni dopustno razpisati referenduma:

 • zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
 • zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna,
 • zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,
 • zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.

Sedanji 90. člen Ustave nam je onemogočil svobodo odločanja.

Več na https://www.svobodni.si/svobodni-si-podpisite-pobudo-za-spremembo-90-clena-ustave/

Mag. Mimi Zajc, pobudnica, 01.09.2022

Drzava_drzavljeni

Deli naprej ...